Top Five

Toppers of the week for NEET Weekly, JEE 360, CET Social and Bank Preparatory.

Visit Play store
today
NEET Weekly
Sun, 08 Dec, 2019
1 Aijaz Mohd (331)
2 R P Kaity (284)
3 Imran Khan (266)
4 Harshita Yadav (261)
5 Amrita Biswal (248)

share
JEE 360
Sun, 08 Dec, 2019
1Rani Batavi (222)
2Reeha Kulkarni (213)
3Vishwas Bhagat (210)
4Shashi Vendanti (206)
5Ratan Mahodya (204)

share
CET Social
Sun, 08 Dec, 2019 PCM
1 Abhinav Pujar (31%)
2 Pradeep Vellur (31%)
3 Jagruthi (29%)
4 Darshan Nadiger (29%)
5 Tiya K (28%)

PCB
1Sudeep Namanth (31%)
2Aashita S (29%)
3Darshan Shanai (29%)
4Vinita Achar (28%)
5Dhruv Savanur (28%)

share
Bank Preparatory
Sun, 08 Dec, 2019
1 Misti Shastri (43%)
2 Karuna Navagekar (42%)
3 Kiran Shuklas (42%)
4 Tanushri Acharya (42%)
5 Alpha R (41%)

share