Top Five

Toppers of the week for NEET Weekly, JEE 360, CET Social and Bank Preparatory.

Visit Play store
today
NEET Weekly
Recent
1 RAJ RAJPUT (506)
2 Prashant Kumar (216)
3 Rajesh Kumar (198)
4 Pankaj S (128)
5 Shiv Kabade (124)

share
JEE 360
Recent
1Nasreen Meharwade (210)
2Vanshi Somankopp (204)
3Abhinav Pujar (204)
4Garima J (201)
5Aisha N (200)

share
CET Social
Recent PCM
1 Chetana Bhandar (32%)
2 Preety Pujar (29%)
3 Arshiya Katti (29%)
4 Teena Swami (29%)
5 Abhilash Belvade (29%)

PCB
1Chetana Bhandar (32%)
2Inchara Goudar (29%)
3Vaishakhi Dhongadi (29%)
4Shekhar P (29%)
5Gaja Bijjar (29%)

share
Bank Preparatory
Recent
1 Niraj Huded (44%)
2 Kashi Uppar (43%)
3 Gopa Adhikari (41%)
4 Niti Kaur (41%)
5 Vandita Rampur (41%)

share