Top Five

Toppers of the week for NEET Weekly, JEE 360, CET Social and Bank Preparatory.

Visit Play store
today
NEET Weekly
Sun, 15 Jul, 2018
1 Rajesh Kumar (185)
2 Vinati Kalal (122)
3 Sakshi Yodha (117)
4 Shiv Kabade (117)
5 Aabha Chinnur (113)

share
JEE 360
Sun, 15 Jul, 2018
1Rakshit H (227)
2Tunga K (218)
3Praveen Chittur (218)
4Niyam P (212)
5Sanketh Nayak (210)

share
CET Social
Sun, 15 Jul, 2018 PCM
1 Krish Shukla (31%)
2 Sumalata Korvishetr (29%)
3 Apeksha Gokak (29%)
4 Mehara Vanshak (29%)
5 Charuleka V (29%)

PCB
1Krish Shukla (32%)
2Bojraj Malpe (32%)
3Sampada Haveli (29%)
4Sanvi Pattad (29%)
5Sanjana N (29%)

share
Bank Preparatory
Sun, 15 Jul, 2018
1 Sandya Moghe (46%)
2 Dipti Mehra (44%)
3 Agnimitra T (42%)
4 Chaitali J (42%)
5 Charan J (42%)

share