Top Five

Toppers of the week for NEET Weekly, JEE 360, CET Social and Bank Preparatory.

Visit Play store
today
NEET Weekly
Sun, 19 May, 2019
1 Arun Kumar Sodad (194)
2 Bharati Narayan (104)
3 Trishal Chatarji (101)
4 Nandi Sankalp (101)
5 Abrahm F (101)

share
JEE 360
Sun, 19 May, 2019
1Mukhesh Shivayog (228)
2Subramannya Mishra (218)
3Shama J (216)
4Anusha Kadam (213)
5Kanva Sakleshpur (213)

share
CET Social
Sun, 19 May, 2019 PCM
1 Teja Shukla (31%)
2 Mehara Vanshak (31%)
3 Atharva Sindhagi (31%)
4 Apeksha Gokak (29%)
5 Jaanvi A (29%)

PCB
1Apeksha Gokak (33%)
2Sharada V (32%)
3Ravika Gokul (32%)
4Teja Shukla (31%)
5Rohit Kamat (31%)

share
Bank Preparatory
Sun, 19 May, 2019
1 Rohith Bhadrapur (44%)
2 Sujeet Sethi (44%)
3 Agney Dagade (43%)
4 Amay Shukla (43%)
5 Chidanand Aiyar (42%)

share