Top Five

Toppers of the week for NEET Weekly, JEE 360, CET Social and Bank Preparatory.

Visit Play store
today
NEET Weekly
Sun, 22 Sep, 2019
1 Gajendra Rajpurohit (158)
2 Nandeesh Mishra (110)
3 Padma Joshi (108)
4 Krupa Vendanti (106)
5 Triti Nair (106)

share
JEE 360
Sun, 22 Sep, 2019
1Namita Naryannavar (224)
2Sabeer Shekh (222)
3Ankush Deshpande (210)
4Shekhar P (209)
5Rinki Vaishnav (206)

share
CET Social
Sun, 22 Sep, 2019 PCM
1 Prutvi Hiremath (31%)
2 Kumar Krupakar (31%)
3 Ravitej R (31%)
4 Priyanka Muttur (29%)
5 Akshata K (29%)

PCB
1Anvita Hegde (32%)
2Sayad Navalur (31%)
3Udayravi Kammar (31%)
4Arjeeth Patil (31%)
5Tamanna Achar (29%)

share
Bank Preparatory
Sun, 22 Sep, 2019
1 Simhas Deshpande (46%)
2 Venkat Rai (46%)
3 Amandeep U (43%)
4 Varun Dixit (43%)
5 Madhuri Murugod (43%)

share