Top Five

Toppers of the week for NEET Weekly, JEE 360, CET Social and Bank Preparatory.

Visit Play store
today
NEET Weekly
Sun, 10 Nov, 2019
1 Shrawan Yadav (385)
2 Amrita Biswal (349)
3 Imran Khan (194)
4 Sana Parvez (151)
5 Gajraj Gurjar (133)

share
JEE 360
Sun, 10 Nov, 2019
1Kirsi Thangadi (219)
2Anvanth Ragan (216)
3Pallavi Samshi (210)
4Yuvati Rai (210)
5Veda Manohotra (207)

share
CET Social
Sun, 10 Nov, 2019 PCM
1 Kesar Bijjar (35%)
2 Aloki Kulkarni (31%)
3 Vishakhi Hosmani (31%)
4 Sagarika Updhya (31%)
5 Sanjay Hanji (31%)

PCB
1Arti B (31%)
2Harshika Shanbhag (31%)
3Aanandi Batavi (31%)
4Rohan H (31%)
5Jaganth V (31%)

share
Bank Preparatory
Sun, 10 Nov, 2019
1 Reetu Kaladgi (43%)
2 Mangala Joshi (43%)
3 Vivek Karanj (43%)
4 Abhita S (42%)
5 Jeetendar Gulu (42%)

share